Obsah

Oznamy

Správy

Zatvorenie knižnice

Oznamujeme čitateľom, že od 19. februára 2018 bude Obecná knižnica Jaslovské Bohunice pre rekonštrukciu zatvorená (predpoklad je do konca júna 2018). O otvorení knižnice budeme čitateľov informovať. celý text

ostatné, novinky | 12. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Občania si môžu prísť po kompostéry

Obecný úrad oznamuje občanom ktorí sa v rámci ankety prihlásili o kompostér, že od štvrtka 8.2. 2018 si môžu u pani Drobnej na obecnom úrade prevziať v dvoch vyhotoveniach protokol. Na základe tohto protokolu si budú môcť každú stredu od 12.00 hod. do 17.00 hod prevziať objednaný kompostér. Jedno vyhotovenie protokolu odovzdávajú zamestnancovi obecnému úradu pri preberaní kompostéru.

celý text

ostatné, novinky | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 7., 8.a 9.3.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie má povinnosť starať sa o spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Na tomto základe zaslala Výzvu všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v Západoslovenskej distribučnej a.s. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Bankomat

Máme v obci bankomat

Po úspešných rokovaniach so Slovenskou sporiteľňou a.s. máme v obci bankomat a nemusíme si chodiť vyberať peniaze do Trnavy. Bankomat bol presunutý z areálu JAVYSu do obecnej budovy v ktorej je aj sídlo Pošty. Nachádza sa z bočnej strany pri vchode do spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj ako jedáleň, alebo volebná miestnosť. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec ponúka novú službu - stravovanie

Ak ste poberateľmi starobného, invalidného, vdoveckého, vdovského, alebo iného dôchodku a ste občanmi Jaslovských Bohuníc, obec pre vás pripravila možnosť poskytnúť obed v cene 2,30 €. celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor:

Zber objemného odpadu už len cez EKOdvor

Objemný odpad z domácností, ako je hlavne nábytok, dvere, nádoby, okná, koberce atď,. bude možné odovzdávať celoročne už len na Ekodvore Jaslovské Bohunice počas prevádzkových hodín. Zber objemného odpadu, ktorý sa vykonával dva krát ročne, na jar a na jeseň už nebude!
Podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinnosť zabezpečiť zber a prepravu tohto odpadu nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok /nebezpečný odpad/, bude prebiehať dvakrát ročne ako doteraz. celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor:

Pneumatiky už zberný dvor nevezme

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Podľa tohto zákona, nemôžu by opotrebované pneumatiky prevzaté na EKOdvor obce Jaslovské Bohunice. Taktiež je zakázané ich umiestňovať do kontajnerov na veľkoobjemný odpad. celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Poďakovanie

Dňa 16. apríla 2016 sa konala Jarná brigáda organizovaná obcou.
Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným – dobrovoľníkom, zložkám a členom občianskych združení za ich účasť a vykonanú prácu. celý text

ostatné | 20. 4. 2016 | Autor:

Telocvičňa bez obmedzenia

Šesť exteriérových fitnes prvkov sa nachádza na Sídlisku v areáli zdravotného strediska. Bez otváracích hodín a platenia vstupného si tu môže zacvičiť ktokoľvek, kto má chuť.
Vstup a cvičenie na fitnes strojoch je na vlastnú zodpovednosť.


celý text

ostatné | 4. 10. 2015 | Autor:

Môžete bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy

Vážení občania, obec Jaslovské Bohunice Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu. celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor:

Demontáž predmetov na stĺpoch elektrického vedenia

Západoslovenská distribučná a.s., ktorá je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na území našej obce nám listom oznámila, že v katastrálnom území našej obce pristúpi k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov (reklamné a iné tabule a predmety) na podperných bodoch elektrického vedenia. Vlastníci týchto predmetov majú v tejto veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. na emailovej adrese podperne.body@zsdis.sk. celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výst. JBO-143/2015 celý text

ostatné | 15. 7. 2015 | Autor:

Služba pre občanov - práce s mechanizmami

Služba pre občanov celý text

ostatné | 29. 6. 2015 | Autor:

Výzva pre občanov

Žiadame občanov, aby do kontajnerov ktoré sú umiestnené na Novej ulici a určené len pre zber skla a odevov, nevhadzovali iný odpad, olej, ani ku kontajnerom neodkladali tašky s iným odpadov.
V prípade opakovania porušenia zákazu budú tieto kontajnery stiahnuté a občania budú využívať pre dané účely zberný dvor. celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor:

Zapojte sa do zberu použitého kuchynského oleja

Zapojte sa do zberu použitého kuchynského oleja celý text

ostatné | 6. 3. 2015 | Autor:

Informácia pre záujemcov o horúcovod na Panských dieloch

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice v súčasnosti realizujú stavbu "Rozšírenie teplovodnej siete v obci Jaslovské Bohunice, lokalita Panské Diely". V prípade záujmu o pripojenie na tento rozvod je potrebné: celý text

ostatné | 8. 7. 2014 | Autor:

Ponúkame vám novú službu - SMS-info

Bezplatné prijímanie dôležitých oznamov prostredníctvom služby SMS-info celý text

ostatné | 24. 5. 2014 | Autor:

Nahlasovanie porúch aj cez e-mail

Aby sme vám rozšírili možnosti pri nahlasovaní porúch a závad, zriadila obec pre tento účel samostatnú e-mailovú adresu: poruchy@jaslovskebohunice.sk.
Prostredníctvom tejto adresy môžete komunikovať, aj sa dotazovať na vami nahlásené poruchy. celý text

ostatné | 17. 11. 2013 | Autor:

Spustenie Diskusného fóra

Na webovej stránke našej obci pribudla na hlavnej lište záložka Diskusné fórum. Obec chce týmto poskytnúť priestor na diskusiu o témach, ktoré sa dotýkajú našej obce a teda nás všetkých. Ak budete chcieť prispievať, musíte sa najskôr registrovať. Pri vstupe do fóra sa zobrazí zoznam okruhov, do ktorých môžete po registrácii vkladať témy, ktoré by podľa vás mohli zaujať aj ostatných občanov a budú na tému reagovať svojimi príspevkami.
Prosíme nezneužívajte tento priestor na diskusie a príspevky, ktoré urážajú, obviňujú, alebo sú akokoľvek inak nevhodné, alebo sa netýkajú diania v obci. Diskutujte vecne a k téme.
Doporučujeme vám prečítať si najprv podmienky diskusného fóra, aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Akékoľvek
porušenie podmienok bude mať za následok vymazanie príspevku a pri opakovanom porušení aj zablokovanie používateľa. celý text

ostatné | 17. 11. 2013 | Autor:

Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod

Spoločnosť TAVOS a.s. si sídlom v Piešťanoch, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu v našej obci nám zaslala technické podmienky pripojenia na verejný vodovod, ktorých splnenie je podmienkou na pripojenie odberateľa do verejnej siete. celý text

ostatné | 28. 10. 2013 | Autor:

Poruchy na kanalizácii

Kto sleduje zverejňované faktúry na našej stránke vie, koľko nás stojí čistenie kanalizácie. Nie sú to malé finančné čiastky. Je pravda, že má už svoje roky a agresívne prostredie v nej rozkladá už aj železné rebríky v šachtách. Ale čo dokážeme do nej nahádzať a nejakým úžasne šikovným“ spôsobom do nej dostať – tak to je na neuverenie. celý text

ostatné | 17. 1. 2013 | Autor:

Máme tu vykurovacie obdobie - pozor na požiare

Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy. celý text

ostatné | 10. 10. 2012 | Autor:

Práce na Panských dieloch začínajú

Oznamujeme vlastníkom pozemkov na Panských dieloch, že dnešným dňom, t.j. 17.10.2011, začali prebiehať stavebné práce na cestných komunikáciách.
Prosíme o maximálnu spoluprácu s dodávateľmi stavebných prác a rešpektovanie ich požiadaviek, najmä pri parkovaní vozidiel na cestnej komunikácii.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 17. 10. 2011 | Autor: