Obsah

Otvorené dáta

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

Open Data v kontexte verejnej správy znamená nasledujúce:

  • zverejnenie a sprístupnenie zoznamu dátových zdrojov (vrátane ich základného popisu) každej  organizácie,
  • proaktívne bezplatné sprístupnenie týchto údajov neobmedzenému okruhu záujemcov,
  • sprístupnenie údajov v tvare umožňujúcom ďalšie automatizované spracúvanie, ktoré sa dosiahne dodržaním stanovených technologických štandardov, ktorých základom je používanie otvorených a technologicky neutrálnych riešení,
  • ďalšiemu používaniu údajov (napr. ich spracovaniu, zverejneniu, spájaniu s inými údajmi) nie sú kladené žiadne legálne prekážky.

 

API Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice na ďalšie počítačové spracovanie poskytuje nasledovné služby, ktoré sú prístupné cez API (Application Programming Interface)

  • Zoznam oznamov sms hlásnika (zdroj dát: sms-info.eu)
  • Zoznam zmlúv v centrálnom registri zmlúv (zdroj dát: ekosystem.slovensko.digital)

 

 

Open source