Obsah

Činnosť - rok 2015

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová
Plán kontrolnej činnosti: I. polrok 2015
                                            II. polrok 2015 (pdf)