Obsah

Späť

Zápis č.20 z 26.6.2017

Zápis č.20 z 26.6.2017 (docx)

podkladový materiál (docx)
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na II. polrok 2017  (docx)
záverečný účet obce za rok - tetová časť  (docx) 
                     -  finančné plnenie (pdf)
                     -  programy 1-4 (pdf)
                     -  programy 5-7  (pdf)
                     -  programy 8-14  (pdf)
                     -  stanovisko kontrolórky (docx)
rozpočtové opatrenia 4-8/2017  (docx)
úprava rozpočtu č.2/2017  (docx)
zmena a doplnenie ÚPO č.4/2017 - zmena 5d (grafika)  (pdf)
                                                             - zmena 6 (grafika)  (pdf)
návrh zmluvy so SLovenskou sporiteľňou a.s.  (docx)

Vyvesené: 12. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 7. 2017

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť