Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2766

IPR I00TSBD 20001 (BIDSF C8) Integrálny sklad RAO v lokalite Jasl. Bohunice - oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Úradom jadrového dozoru SR nám bolo zaslané Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne rokovanie  na stavbu "IPR I00TSBD 20001 (BIDSF C8) Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice" , stavebníka spoločnosti JAVYS a.s..

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu najmenej 15 dní spôsobom obvyklým v mieste zverejnenia.

Na tiahnutie: oznámenie o začatí kolaudačného konania (pdf)

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť