Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ446/2017/2096

Kolaudačné rozhodnutie - TA_Jaslovské Bohunice, Paderovce, NNK

Obec Jaslovské Bohunice ako príslušný stavebný úrad vydala kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou č. Výst.JBO-83/2017/Ge-111 z 21.7.2017, povolenie užívania stavby "TA_Jaslovské Bohunice, Paderovce, NNK", staviteľovi Západoslovenská distribučná a.s.
Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní.

Na stiahnutie: kolaudačné rozhodnutie  (pdf).

Vyvesené: 11. 8. 2017

Dátum zvesenia: 27. 8. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť