Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ13/2018/1672

Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice - zaslanie zámeru

Obec Jaslovské Bohunice, ako dotknutá obec v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znp, zverejňuje informáciu o tom, že na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice je k nahliadnutiu  zámer - Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice, ktorý bol zaslaný Ministerstvom životného prostredia SR, ako príslušným štátnym orgánom.

Do zámeru možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice, nám. sv. Michala 36/10A v úradných hodinách, po dobu  21 dní  od vyvesenia tohto oznámenia :

Pondelok:       8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Streda:            8,00 hod – 11,30 hod.,  12,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok:          8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok:            8,00 hod. – 13,30 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská ministerstvu do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Ing. Helena Ponecová, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, alebo mailom na dresu: helena.ponecova@enviro.gov.sk.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj vtedy, ak bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Príslušný orgán zverejnil zámer aj na adrese:
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/optimalizacia-spracovatelskych-kapacit-technologii-pre-spracovanie-upr .

Božena Krajčovičová
starostka

Na stiahnutie: verejná vyhláška(pdf)
                         prípis MZP SR (pdf)

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 4. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť