Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/615

Oznámenia o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPO 6/2017

Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného rpsotredia nám bolo zaslané Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Jaslovské Bohunice - Zmeny a doplnky 6/2017.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
                                                  prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Verejnosť môže svoje stanoviská k dokumentu predkladať na adrese: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Na stiahnutie: oznámenie o strategickom dokumente UPO6/2017(pdf).

Vyvesené: 1. 3. 2018

Dátum zvesenia: 17. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť