Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/643

Oznámenie o doručení písomnosti Zoltánovi Ruppertovi verejnou vyhláškou

Okresný súd Bratislava IV požiadal o doručenie súdnej písomnosti verejnou vyhláškou adresátovi:

Zoltán Ruppert, nar.1956, trvale bytom Jaslovské Bohunice.
Menovaný si môže zásielku vyžiadať na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice v pracovných dňoch cez úradné hodiny počas doby 15 dní odo dňa zverejnenia tohto Oznamu. Po tejto lehote bude nevyžiadaná zásielka vrátená späť Okresnému súdu Bratislava IV.

Na stiahnutie: Oznam do doručení zásielky Zoltánovi Ruppertovi (pdf).

Vyvesené: 6. 3. 2018

Dátum zvesenia: 22. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť