Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2827

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jaslovské Bohunice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. JBO-214/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks borovice lesnej a 1 ks topoľa čierneho- rastúcich na pozemku parc. č. 701/39 a 701/34 v k. ú Bohunice  vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu rastu drevín v mieste stavby priemyselných objektov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Na stiahnutie: konanie na výrub drevín (pdf)

 

Vyvesené: 10. 11. 2017

Dátum zvesenia: 27. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť