Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1259

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Projekt BIDSF D3.1B "Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1"

Úradom jadrového dozoru SR , ako príslušným stavebným úradom, nám bolo zaslané Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Projekt BIDSF D3.1B "Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1", stavebníka JAVYS a.s. Bratislava.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.

Na stiahnutie: začatie stavebného konania - Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1 (pdf).

Vyvesené: 19. 4. 2017

Dátum zvesenia: 5. 5. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť