Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2727

Oznámenie o zmene - Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20

Ministerstvom životného prostredia SR nám bolo zaslané Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20", navrhovateľ JAVYS a.s..známenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 10 pracovných dní .


Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

a) Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že
     zmena navrhovanej činnosti „Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20“
     podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona.

b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
     ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
     o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a
     § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
     poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 12. 10. 2017 sa začalo správne konanie vo
     veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením
     oznámenia o zmene navrhovateľom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22,
     821 02 Bratislava.


c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u
    príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
    • Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
       zákon) a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    • Schválenie zmeny JZ MSVP podľa § 2 písm. v) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej
       energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    • Rozhodnutie ÚVZ SR podľa § 13, ods. 5, písm. a) bod 1 zákona 355/2007 Z. z.

e) Neuvádzame

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  www.enviroportal.sk.
   Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje
    verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o
    tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže
     verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí
     sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od
     zverejnenia uvedených informácií.

g) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
     činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:
          Ministerstvo životného prostredia SR
          Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
          Námestie Ľ. Štúra 1
          812 35 Bratislava

     Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
     Povoľujúci orgán:
     Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská  č. 27, P. O. BOX  č. 24, 820  07  Bratislava  27
     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava

h) Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci
    konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
    podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť
    z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR

i) Rozklad proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, je možné podať na Ministerstvo
    životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní
    odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
    V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
    zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15  v Informačnom systéme EIA/SEA na
    adrese: www.enviroportal.sk .
    Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po
     vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Na stiahnutie: informácia pre verejnosť  (docx)
                         Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
                          

Vyvesené: 30. 10. 2017

Dátum zvesenia: 15. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť