Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/00061

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018

PLÁN
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.  polrok 2018

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na  1. polrok 2018

A:  KONTROLNÁ ČINNOSŤ
      a/ Pravidelné kontroly

-Kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v podmienkach miestnej samosprávy

-Kontrola plnenia uznesení OZ Jaslovské Bohunice

      b/ Ostatné kontroly

     -     Kontroly vykonávané na základe uznesení OZ v Jaslovských Bohuniciach

    

B: METODICKÁ ČINNOSŤ               
1.      Účasť  na rokovaniach orgánov obce
2.      Vypracovanie Správy o činnosti hl. kontrolórky za rok 2017
3.      Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie  v
          zriaďovateľskej pôsobnosti obce
4.      Stanoviská k pripravovaným zmenám rozpočtu obce, zmluvám
5.      Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Jaslovské Bohunice za rok 2017

 

Predkladá:

Alena Haršányiová                                                   
hlavná kontrolórka                                                               

 

Dátum  zverejnenia:  9.1.2018
Dátum schválenia:
Číslo uznesenia:

Na stiahnutie: plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018 (pdf)

 

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia: 25. 1. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť