Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/26OZ-VII /2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.4.2018

V súlade s § 13 ods.2a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice,
ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Jaslovských Bohuniciach, nám. sv. Michala 36/10A 
dňa 16. apríla 2018 (pondelok) o 17,30 hodine

s týmto programom:

 1.   Otvorenie
 2.   Kontrola plnenia úloh
 3.   Interpelácie
 4.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jaslovské Bohunice za rok 2017 a správa  z     
    kontroly poskytnutia dotácií v roku 2016   
 5.    Návrh VZN obce Jaslovské Bohunice ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 32 o určení ulíc v obci Jaslovské    Bohunice   
 6.    Rozpočtové opatrenia č. 1-4/2018
 7.    Návrh na úpravu  rozpočtu na rok 2018 č. 1
 8.    Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 9.    Odpredaj nehnuteľného majetku
 10.    Odkúpenie pozemkov do majetku obce
 11.    Jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Kopanice
 12.    Informácie zo zasadnutí komisií zriadených pri OZ
 13.    Rôzne

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. Účasť poslancov je povinná.                   
Podklady boli poslancom doručené elektronicky.

Božena Krajčovičová
starostka

Na stiahnutie: pozvánka (docx)
                          podkladový materiál (docx)
                          návrh VZN - doplnenie ulíc (docx), príloha č.1 (pdf), príloha č.2 (pdf)
                          správy z kontroly:  za rok 2017 (docx)
                                                           vyúčtovanie dotácií za rok 2016 (docx)
                          Rozpočtové opatrenia č. 1-4/2018 (pdf)
                          návrh na úpravu rozpočtu 1/2018 (pdf). 

Vyvesené: 13. 4. 2018

Dátum zvesenia: 17. 4. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť