Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ446/2017/2847

Predĺženie termínu pre odstránenie stavby - Demontáž vonkajších elektrických 220 kV vedení s označením V074, V075 a V276

Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy nám bolo zaslané  upovedomenie o predĺženie termínu odstránenia stavby "Demontáž vonkajších elektrických 220 kV vedení s označením V074, V075 a V276" do 06/201, pre žiadateľa  SPIE Elektrovod a.s., Bratislava.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášku a bude zverejnená po dobu 15 dní obvyklým spôsobom.

Na stiahnutie:oznámenie o predĺženie termínu (pdf).

Vyvesené: 13. 11. 2017

Dátum zvesenia: 29. 11. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť