Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/927

Rozhodnutie o prerušení konania

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán prerušil Rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/001777/ŠVS/Mg z 9.3.2017 konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Orechová ul. Jaslovské Bohunice.

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť po dobu 15 dní zverejnené na úradnej tabuli obce.

Na stiahnutie. Rozhodnutie o prerušení konania (pdf)

Vyvesené: 17. 3. 2017

Dátum zvesenia: 2. 4. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť