Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1249

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Orechová ul.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie nám zaslal Rozhodnutie (Verejnou vyhláškou) č. OU-TT-OSZP3-2017/001777/ŠVS/Mg z 11.4.2017, ktorým ako príslušný orgán štátnej správy vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Orechová ul. Jaslovské Bohunice.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť po dobu 15 dní zverejnené na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia.

Na stiahnutie: Rozhodnutie - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - Orechová ul. (pdf)

Vyvesené: 18. 4. 2017

Dátum zvesenia: 4. 5. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť