Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1474

Určenie Lesného celku Dechtice - oznámenie verejnou vyhláškou

Okresným úradom Trnava, odborom opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako vecne a miestne príslušný orgán, nám bola zaslaná verejná vyhláška Určenie Lesného celku Dechtice.

Mapa Lesného celku Dechtice je zverejnená na internetovej stránke http://www.minv.sk/?referat-podohospodarstva-1.

Na stiahnutie: určenie Lesného celku Dechtice (pdf).

Vyvesené: 18. 5. 2017

Dátum zvesenia: 3. 6. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť