Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/680

Začatie vodoprávneho konania na stavbu "SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Pitný vodovod" - Revitalizácia Ssídliska

Okresným úradom v Trnave, Odborom starostlivosti o životné prostredie nám bola na zverejnenie zaslaná verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu "SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Pitný vodovod" - Revitalizácia Sídliska.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní.

Na stiahnutie: začatie vodoprávneho konania (pdf).

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 29. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť