Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/949

Začatie vodoprávneho konania - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 4 RD - Trnavská ul.

Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie  nám bolo zaslané Oznámenie o začatí vodporávneho konania (Verejnou vyhláškou) č. OU-TT-OSZP3-2017/005138/ŠVS/Mg z 10.3.2017 na stavbu -"Začatie vodoprávneho konania - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 4 RD - Trnavská ul.".

Oznámenie má povahu verenej vyhlášky a musí byť zverejnené v obci obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Za dobu doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Na stiahnutie:  oznámenie o začatí vodoprávneho konania (pdf).

Vyvesené: 20. 3. 2017

Dátum zvesenia: 5. 4. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť