Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2572

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitého zreteľa

OcÚ/1130/2017/2572

V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle článku 5, ods. 6, písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom obce /VZN č. 71/ zverejňujeme zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Jaslovské Bohunice z dôvodu osobitného zreteľa:

Predmet nájmu:

  • pozemky, parc. reg. „C“-KN č. 76/40, ostatné plochy o výmere 240 m² a parc. reg. „C“-KN č. 76/39, ostat. plochy o výmere 36 m² nachádzajúce sa v obci Jaslovské Bohunice, k.ú. Paderovce, zapísané na LV č. 485, nájomcovi č. 1 Ľubomírovi Bangovi a manželke, Jolane Bangovej, trvale bytom Hl. Paderovce č. 84/20, 919 30 Jaslovské Bohunice,
  • pozemok, parc. reg. „C“-KN č. 76/40, ostatné plochy o výmere 240 m²  nachádzajúci sa v obci Jaslovské Bohunice, k.ú. Paderovce, zapísaný na LV č. 485, nájomcovi č. 3 Jozefovi Lackovičovi, trvale bytom Žitná ul. 6181/11, 917 01 Trnava, 
  • pozemok, parc. reg. „C“-KN č. 76/40, ostatné plochy o výmere 240 m², parc. reg. „C“-KN č. 76/39, ostat. plochy o výmere 36 m² a parc. reg. „C“-KN č. 76/38, ostat. plochy o výmere 46 m² nachádzajúce sa v obci Jaslovské Bohunice, k.ú. Paderovce, zapísané na LV č. 485, nájomcovi č. 2 Martinovi Dimitrovičovi, trvale bytom Hl. Paderovce č. 20/21, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Doba nájmu:  na dobu neurčitú

Cena nájmu:  cena za prenájom 1€/rok

Odôvodnenie:

Prípadom hodným osobitného zreteľa, je skutočnosť, že cez uvedené pozemky vo vlastníctve obce Jaslovské Bohunice, je jediný prístup na pozemky vo vlastníctve nájomcov č.1 až č.3. 

O spôsobe prenájmu pozemkov  ako prípadu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 550/VII zo dňa 18.9.2017 v súlade s § 9, ods. 2, písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.

Jaslovské Bohunice, 5.10.2017

Božena Krajčovičová, starostka

Na stiahnutie:  zámer prenajať majetok (pdf)

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 26. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť