Obsah

Štvrt'ročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách
-  s cenou nad 5000 € (bez DPH)  v súlade s § 117 zákona Č. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

rok 2016
2. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách (pdf), správa z EKS (pdf)
3. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách (pdf), správa z EKS (pdf)
4. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách (pdf), správa z EKS (pdf)