Obsah

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

podľa § 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ján Kolesár
           tel.: 033/557 10 25, 0905 856 962
     e-mail:  jan.kolesar@jaslovske-bohunce.sk  

Na stiahnutie: predĺženie platnosti ÚR (docx).