Obsah

Žiadosť o stavebné povolenie stavby


podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – podáva sa na Spoločný obecný úrad v Trnave.

Vybavuje:  
           tel.: 033/5354092
     e-mail:  

Na stiahnutiežiadosť o stavebné povolenie (rtf) 

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://soutt.sk/kontakt/