Obsah

Zmena stavby pred jej dokončením

Zmena stavby pred jej dokončením 
podľa § 68 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Na stiahnutiežiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (docx) 

Vybavuje:  Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk