Obsah

Zmena stavby pred jej dokončením

Zmena stavby pred jej dokončením 
podľa § 68 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa predkladá na Spoločný obecný úrad v Trnave

Na stiahnutie: Žiadosť o zmenu stavby (rtf) 

Vabavuje: Ing. Andrea Gerykova
           tel.: 033/5354 092
     e-mail:  gerykova@soutt.sk 
 

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://soutt.sk/kontakt/