Obsah

Predaj stavebných pozemkov Panské diely - Dubová ulica

Typ: ostatné
Obec Jaslovské Bohunice oznamuje, že má na odpredaj stavebné pozemky v lokalite Panské diely – Dubová ulica. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 18.9.2017 schválilo Zásady pre prevody vlastníckeho práva k obecným pozemkom, určeným na výstavbu rodinných domov v lokalite Panské diely – Dubová ulica. Záujemcovia o pozemok môžu svoju žiadosť poslať na obecný úrad Jaslovské Bohunice do 20. 2. 2018 vrátane.

Zásady pre prevody vlastníckeho práva k obecným pozemkom  určeným na výstavbu rodinných domov
v lokalite Panské diely – Dubová ulica na iné fyzické osoby

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jaslovské Bohunice v súlade s ust. §-u 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje zásady pre prevody vlastníckeho práva k obecným pozemkom určeným na výstavbu rodinných domov na iné fyzické osoby nasledovne:

  1. Nehnuteľnosti - pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Jaslovské Bohunice určené na predaj záujemcom o výstavbu rodinných domov sa nachádzajú v lokalite Panské diely – Dubová ulica (ďalej len „obecné pozemky“).
  2. Kúpna cena za 1 m2 obecného pozemku bola stanovená Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Jaslovské Bohunice č. 374/VII zo dňa 26.9.2016 na sumu vo výške 44,00 € bez DPH, 52,80 € vrátane DPH.
  3. Záujemca o nadobudnutie vlastníckeho práva k obecnému pozemku má možnosť výberu konkrétneho pozemku z aktuálnej ponuky obecných pozemkov dostupnej k nahliadnutiu na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice. Po uskutočnení výberu pozemku na účel výstavby rodinného domu záujemca zašle na adresu Obecného úradu Jaslovské Bohunice písomnú žiadosť o jeho kúpu.
  4. Prevody vlastníckeho práva k obecným pozemkom záujemcom, ktorí doručili žiadosti o kúpu (ďalej ako „žiadatelia“), bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo podľa ust. §-u 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prevody majetku obce priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
  5. V prípade doručenia viacerých žiadostí o kúpu obecných pozemkov budú uprednostňovaní žiadatelia v nasledovnom poradí:

        a)  osoby s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice,
        b) osoby, ktorých príbuzní v priamom rade (otec, matka, syn, dcéra) majú trvalý pobyt v obci Jaslovské
             Bohunice,
        c) ostatní žiadatelia nespĺňajúci podmienky podľa písmen a) až b) (ďalej len „ostatní žiadatelia“).

  1. V prípade, ak počet žiadostí ostatných žiadateľov prevýši aktuálnu ponuku obecných pozemkov, o žiadateľoch, s ktorými bude uzavretá zmluva, sa rozhodne žrebom.
  2. S úspešným žiadateľom o kúpu zvoleného obecného pozemku na účel výstavby rodinného domu bude uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Budúci kupujúci na základe zmluvy o budúcej zmluve Obci Jaslovské Bohunice ako budúcemu predávajúcemu zaplatí časť kúpnej ceny vo výške 50 % z celkovej ceny pozemku určenej v súlade s bodom 2.
  3. Na zabezpečenie splnenia účelu kúpy obecného pozemku – výstavby rodinného domu, budúci kupujúci na základe zmluvy o budúcej zmluve spolu s 50 % kúpnej ceny zaplatí Obci Jaslovské Bohunice finančnú zábezpeku vo výške 5 000,- €. Zábezpeka bude vyúčtovaná voči budúcemu kupujúcemu ako zmluvná pokuta v prípade, ak do uplynutia 24 mesiacov od uzavretia zmluvy o budúcej zmluve budúci kupujúci nepožiada príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu.
  4. Bezodkladne po vydaní stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu bude s budúcim kupujúcim – stavebníkom uzavretá riadna kúpna zmluva, na základe ktorej kupujúci zaplatí zostávajúcu 50 % časť kúpnej ceny. Finančná zábezpeka splnená pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve sa ako zábezpeka prenesie do riadnej kúpnej zmluvy a bude vyúčtovaná voči kupujúcemu ako zmluvná pokuta v prípade, ak do uplynutia 36 mesiacov od prevodu vlastníckeho práva k pozemku nebude na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie.
  5. V prípade, ak kupujúci na nadobudnutom obecnom pozemku riadne uskutoční výstavbu rodinného domu a zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia do 36 mesiacov od nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku, Obec Jaslovské Bohunice zloženú finančnú zábezpeku vo výške 5 000,- € kupujúcemu vráti.

       Schválené 18.9.2017 uznesením č.546/VII.

Božena Krajčovičová
starostka

Na stiahnutie: zásady (pdf)
                          mapka - umiestnenie (pdf)
                          mapka - pozemky na predaj (pdf) - farebne vyznačené


Prílohy

Vytvorené: 31. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2018 16:58
Autor: Správce Webu