Obsah

Úroveň vytriedeného odpadu za rok 2018 je 34%

Typ: ostatné
Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z.z. ktorý priniesol zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov na skládky. Obce a mestá zaplatia za skládkovanie v závislosti od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Preto je dôležité separovať v čo najväčšej miere, aby sa obmedzila tvorba komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu z obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 je 34%.

Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v obci Jaslovské Bohunice za rok 2018 bolo  1329,707 ton, z toho tvoria 445,877 ton zložky vytriedeného odpadu.

Čo sa týka množstva zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku za rok 2018, tvorilo množstvo tohto odpadu 457,73 t, za rok 2017 - 505,63 a za rok 2016 to bolo 512,04 t. Čiže keď porovnávame tieto roky, zaznamenávame pokles zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku odpadov.  

   Údaje obce Jaslovské Bohunice o odpadoch za rok 2018

Názov odpadu

    množstvo v
    tonách

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

2,20

Drobný stavebný odpad

263,88

Papier a lepenka

93,46

Sklo

22,69

Šatstvo

8,27

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,059

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórflórované uhľovodíky

1,14

Jedlé oleje a tuky

0,774

Farby, tlač. farby, lepidlá a živice obsah. nebezpečné látky

2,19

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia ....

1,906

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné....

0,408

Plasty

8,12

Iné biologicky nerozložiteľné odpady

10,15

Zmesový komunálny odpad

457,73

Objemný odpad

119,08

Biologicky rozložiteľný odpad

302,69

Kaly z čistenia odpadových komunálnych vôd

30,80

Kovy

4,14

Batérie a akumulátory iné...

0,02

 


Vytvorené: 2. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2019 22:23
Autor: Zlatica Drobná