Obsah

Ochrana úrody pred požiarmi

Typ: ostatné
Vážení občania !

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky. V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2012 na území okresu Trnava 8 požiarov s priamou škodou 16550,- €. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:

- dodržiavanie zákazu fajčenia,
- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
- zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
- vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
- dbajte, aby stohy slamy boli umiestňované v dostatočných bezpečnostných vzdialenostiach - od obce 50 metrov, stoh od stohu 50 metrov, stoh od železničnej trate 100 metrov, stoh od verejnej komunikácie 60metrov,
- v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na operačné pracovisko Hasičského a záchranného zboru, linka tiesňového volania 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe - občanovi až do výšky 331,- €

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.

OR HaZZ Trnava


Vytvorené: 19. 6. 2013
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:14
Autor: