Obsah

Vykurovacie obdobie - ako predísť požiarom

Typ: ostatné
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy.

Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob. Vykurovacie obdobie považujeme za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore: v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich.

Upozorniť treba najmä na tieto skutočnosti:

Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol platí vyhláška MV SR č.401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. O vykonaní preskúšania komína sa na účely kontroly vydáva potvrdenie.

Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl.401/2007Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Kontrolu a čistenie komína už nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou /kominár/, avšak ten, kto ich vykonáva, musí mať na vykonávanie týchto prác vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách!

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
• 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá
• 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
• 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
• 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
• 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly, prípadne preskúšania komína a dymovodu sa vydáva na účely kontroly zo strany obce alebo miestne príslušného orgánu štátneho požiarneho dozoru. Vyhotovuje ho ten, kto uvedené práce vykonal.

Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.

Zhrnuté do jednej vety, treba dodržať toto : Pri používaní spotrebičov dbať na správne umiestnenie a pripojenie spotrebiča, dostatočný prívod vzduchu a odvod spalín, používať predpísané palivo, dodržiavať bezpečné vzdialenosti, používať izolačné a nehorľavé podložky a nehorľavé podlahy, dodržiavať návod na obsluhu, používať schválené spotrebiče , dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie a zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov.

Len dôsledným dodržiavaním protipožiarnych predpisov je možné predchádzať vzniku požiarov prežiť vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Článok OR HaZZ Trnava  (rtf)


Príloha

Vytvorené: 10. 10. 2012
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:14
Autor: