Obsah

Novinky

Správy

Oznámenie o nástupe náhradníka na uvoľnené miesto poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Na základe písomného vzdania sa mandátu (podľa ust. § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslanca Ing. Vladimíra Pekára oznamujem v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p., že sa uprázdnil mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice.
Starostka obce Jaslovské Bohunice v zmysle horeuvedeného ustanovenia zákona oznamuje nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice Ing. Mariána Vajdečku.
celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pracovná návšteva v Moravskom Svätom Jáne

Samospráva je obrovská mašinéria, ktorej sa dotýka veľké množstvo oblastí. Ľudia pracujúci na obecných úradoch musia ovládať veľké množstvo zákonov, ktoré sa neustále menia. Robota v samospráve to je neustále vzdelávanie. Preto je dobré, keď je možnosť ísť niekde "do susedov na skusy". Niekedy sa získa iný pohľad na veci, alebo sa získajú nové vedomosti, alebo spôsoby pre prax. Takto sme sa v nestránkový utorok 3.10. vybrali na pracovné stretnutie do obce Moravský Svätý Ján. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec otvára Územný plán

Obec územným plánovaním rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. celý text

ostatné | 5. 6. 2015 | Autor:

Poslanci majú svoje mailové schránky

Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice boli zriadené pracovné e-mailové schránky. Ich adresy sú v tvare: poslanec_meno.priezvisko@jaslovske-biohunice.sk. Budú funkčné počas doby trvania ich mandátu. Po ukončení mandátu budú odstránené. celý text

ostatné | 28. 10. 2013 | Autor:

Chceme mať čistejšiu obec

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla sa snažíme opraviť a upratať to, čo celý rok tej našej Zemi robíme. Čierne skládky, neporiadok a vodné toky a ich okolie zapratané všetkým možným aj nemožným. Nepomáhame však Zemi, ale hlavne nám, ľuďom. Pretože Zem tu bola aj bez nás, ale my bez čistej Zeme, vzduchu a vody by sme nemohli existovať. celý text

ostatné | 22. 4. 2012 | Autor:

Zmluva na cesty a chodníky je podpísaná

Zmluva na cesty a chodníky je podpísaná celý text

ostatné | 4. 10. 2011 | Autor: