Obsah

Obec otvára Územný plán

Typ: ostatné
Obec územným plánovaním rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť JESS a.s. požiadala pred dvomi rokmi o zmenu ÚP obce Jaslovské Bohunice z dôvodu plánovania výstavby nového jadrového zariadenia. V minulom sme Územný plán upravovali, ale požiadavky spoločnosti JESS a.s. neboli akceptované a to z dôvodu, že najskôr zmena musela byť schválená v Územnom pláne Trnavského samosprávneho kraja. Bolo to až začiatkom tohto roka. Ak máte návrh na zmenu Územného plánu, tak tento môžete uplatniť do 5.7.2015. 

OcU-2015/00004-01690
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JASLOVSKÉ BOHUNICE


Obec Jaslovské Bohunice, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a v znení neskorších predpisov, pripravuje v roku 2015 vypracovanie nových Zmien a doplnkov Územného plánu obce Jaslovské Bohunice.
Vypracované Zmeny a doplnky územného plánu obce budú po prerokovaní schválené v obecnom zastupiteľstve a budú v určenom rozsahu dopĺňať prípadne meniť toho času platný Územný plán obce Jaslovské Bohunice a jeho schválené zmeny, a zároveň budú záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
Vyzývame občanov, fyzické a právnické osoby aby svoje požiadavky, podnety a návrhy na riešenie nových Zmien a doplnkov Územného plánu obce Jaslovské Bohunice predkladali písomnou formou na tunajší obecný úrad v termíne do 05. júla 2015.
Na požiadavky a návrhy predložené po tomto termíne sa nebude pri spracovaní tejto zmeny územného plánu prihliadať.

Božena Krajčovičová
starostka obce


Vytvorené: 5. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:14
Autor: