Obsah

Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent pre výstavbu a stavebný úrad

Typ: ostatné | novinky
Obec Jaslovské Bohunice hľadá samostatného odborného referenta pre výstavbu, životné prostredie a stavebný poriadok (stavebný úrad).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s pracovným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je možné podať na: Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu v termíne do 20.11.2019...

Informácie o pracovnom mieste:                                                                                                               
Miesto práce: Jaslovské Bohunice                                                                                                                 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, plný úväzok                                                                                 Zameranie, odbor: stavebný                                                                                                                             Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2020                                                                                                                           

Základná  zložka mzdy a ďalšie odmeny: podľa zákona č. 553/2003 Z.z., 900 eur + variabilné zložky platu

Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                              
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – stavebné zameranie                                                          
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – stavebné zameranie                                                                 
Osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady výhodou                                                                       
Odborná spôsobilosť pre stavebný dozor výhodou                                                                                       
Odborná prax minimálne 5 rokov ; prax na úseku stavebného poriadku výhodou

Ostatné znalosti:                                                                                                                                      
Microsoft Word – pokročilý                                                                                                                   
Microsoft Outlook – pokročilý                                                                                                                      
Microsoft Excel – mierne pokročilý                                                                                                         
Vodičský preukaz skupiny B je výhodou

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 1. Vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku.
 2. Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce.
 3. Vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy.
 4. Zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a súvisiacich vykonávacích predpisov.
 5. Vedenie rokovaní, miestnych šetrení v konaniach podľa stavebného zákona v súlade so zásadami zákona o správnom konaní a súvisiacich predpisoch.
 6. Príprava úplných návrhov rozhodnutí.
 7. Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených nedostatkov a navrhovanie opatrení.
 8. Prerokovávanie  a postihy v priestupkových konaniach a v konaniach o správnych deliktoch v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
 9. Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie.
 10. Vedenie agendy sťažností na úseku stavebnej správy.
 11. Vedenie agendy územného plánu obce.
 12. Vedenie agendy stavebnej komisie.
 13. Vedenie agendy pridelených stavieb realizovaných v pôsobnosti obce od prebratia stavby až po odovzdanie a kolaudáciu.
 14. Poskytovanie informácií podľa platnej legislatívy vo zverenej oblasti.

Iné kritériá a požiadavky na zamestnanca:

 • znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti verejnej správy, orientácia v platnej legislatíve: znalosť zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p.  a zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p.
 • samostatnosť, bezúhonnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, zodpovednosť, administratívne zručnosti.

Pozn. Kontaktovať  budeme iba uchádzačov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú naše kritériá.                  
           Uchádzačom, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Kontakt:  Ing. Daniela Heribanová; tel. 033/5571022 alebo 033/5571021; obec@jaslovske-bohunice.sk.                                                                                                                                                          


Vytvorené: 5. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 08:17
Autor: Správce Webu