Obsah

Späť

Zápis č.23 z 20.11.2017

Zápis z 20.11.2017 (docx) + príloha č.1 zápisu (docx) + príloha č. 2 zápisu (docx)

Podklady: pozvánka (docx)
                  podkladový materiál (docx)
                  rozpočtové opatrenia 16-26/2017 (pdf)
                  výročná správa ZpS Bohunka za rok 2016 (docx)
                  návrhy textov do kroniky obce za rok 2016 (docx)
                  Návrh VZN č. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
                  na území obce Jaslovské Bohunice  - schválené VZN č.106 (docx)
                  Návrh VZN č. ,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške
                  úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA   - schválené VZN č.105 (docx)
                  Návrh VZN č. zmeny a doplnky č.4/2017 územného plánu obce Jaslovské Bohunice - schválené                          VZN č. 107 (docx) + príloha k VZN č. 107 (docx)
                  Komunitný plán sociálnych služieb obce Jasl. Bohunice na roky 2018-2022 (docx).

 


                  
                   

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia: 22. 12. 2017

Späť