Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/2797

D 4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - DZM č.5293/2017 Modifikácia odvozu kontaminovaných vôd z MSVP - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Úradom jadrového dozoru SR ná bolo zaslané Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania D 4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - DZM č.5293/2017 Modifikácia odvozu kontaminovaných vôd z MSVP. 

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní. Za jeho doručenie sa pokladá posledný deň vyvesenia.

Na stiahnutieoznámenie o začatí stav. konania - Modifikácia odvozu kontaminovaných vôd z MSVP (pdf)

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 23. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť