Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/1693

Integrované povolenie pre prevádzku "Nábehovej a rezervnej kotolne"

Slovenskou inšpekciou životného prostredia nám bolo zaslané Rozhodnutie - Integrované povolenie č.499-16870/2017/Čás/370330107/Z3 z 24.5.2017 pre prevádzku "Nábehová a rezervná kotolňa", prevádzkovateľa JAVYS a.s., Tomášikova 22, Bratislava.
Rozhodnutie má povahu verejnej vyhláíšky a musí byť zverejnené po dobu 60 dní.

Na stiahnutie: Integrované povolenie (pdf).

Vyvesené: 19. 6. 2017

Dátum zvesenia: 19. 8. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť