Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/353

IPR EBO 10404 Elektrokotol EBO - nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SRV) - oznámenie o zmene

Obec Jaslovské Bohunice, ako dotknutá obec v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znp, § 29 ods.6, v súlade s § 18, ods.2, písm. c) zverejňuje informáciu o tom, že na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice je k nahliadnutiu  Oznámenie o zmene -  IPR EBO 10404 Elektrokotol EBO - nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SRV).

Do Oznámenia možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovo-vať kópie na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice, nám. sv. Michala 36/10A v úradných hodi-nách, po dobu 15 dní  od vyvesenia tohto oznámenia :

Pondelok:       8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Streda:            8,00 hod – 11,30 hod.,  12,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok:          8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok:            8,00 hod. – 13,30 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Ing. Helena Ponecová, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, alebo mailom na dresu: helena.ponecova@enviro.gov.sk.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj vtedy, ak bolo v určenej lehote (10 pracovných dní) doručené dotknutej obci.

Príslušný orgán zverejnil oznámenie aj na adrese:
http://www.minzp.sk/ na stránke:http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/ipr-ebo-10404-elektrokotol-ebo-novy-zdroj-pre-dodavku-pary-pre-poskyto

Božena Krajčovičová
starostka obce

Na stiahnutie:   verejná vyhláška - oznámenie (pdf)
                            oznámenie o zmene.

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť