Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/351

Oznámenie i začatí stavebného konania - Revitalizácia sídliska - So 01 Chodníky a spevnené plochy

Obec Jaslovské Bohunice ako príslušný stavebný úradvydala pod číslom Výst.JBO-238/2017/Zá-37 z 9.2.2018 verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu  Revitalizácia sídliska - SO 01 Chodníky a spevnené plochy.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Na stiahnutie:  oznámenie - revitalizácia sídliska - chodníky a spevnené plochy (pdf).

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť