Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/2826

Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby - Demontáž vonkajších elektrických 220 kV vedení s označením V073 a V284

Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky nám bolo zaslané verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby  - Demontáž vonkajších elektrických 220 kV vedení s označením V073 a V284 pre stavebníka Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky  a musí byť zverejnené po dobu 15 dní.

Na stiahnutie: začatie konania na odstránenie stavby - demontáž vonkajších el. vedení (pdf)

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť