Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ13/2018/277

Oznámenie o začatí stavebného konania - Panské diely - ul. Dubová a Orechová, plynovod, rozvody NN, verejné osvetlenie a bezkanálový rozvod tepla

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad  vydal 2.2.2018 pod číslom Výst.BOL-452/2017Zá-19 verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí stavebného konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Jaslovské Bohunice, Panské diely - Dubová ul., Orechová ul., SO 06 STL plynovod + pripojovacie plynovody k RD, SO 07 Distribučný rozvod NN + prípojky, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 10 Príprava pre bezkanálový rozvod tepla.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a za deň doručenia sa pokladá posledný deň jeho zverejnenia v spôsobom v mieste obvyklým.

Na stiahnutie:  oznámenie o začatí stavebného konania (pdf).

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia: 21. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť