Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/352

Oznámenie o začatí stavebného konania - Prekrytie kanála a prekládka sietí na Záhumenickej ul., Prekrytie existujúceho kanála - I. etapa

Obec Jaslovské Bohunice ako príslušný stavebný úradvydala pod číslom Výst.JBO-8/2018/Zá-35 z 9.2.2018 verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu  Prekrytie kanála a prekládka sietí na Záhumenickej ul. v obci Jaslovské Bohunice, SO 01 Prekrytie existujúceho kanála - I. etapa.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Na stiahnutie:  oznámenie - prekrytie kanála a prekládka sietí (pdf).

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť