Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2202

Oznámenie o zmene - „Inštalácia stáčacej stanice a potrubných trás MSVP, inštalácia potrubných trás pre stláčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“

OcÚ-446/2017/02202                                                              
V Jasl. Bohuniciach 28.8.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o zverejnení

„Inštalácia stáčacej stanice a potrubných trás MSVP, inštalácia potrubných trás pre stláčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“ – oznámenia o zmene

Obec Jaslovské Bohunice v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znp, § 29 ods.8, zverejňuje informáciu o tom, že na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice  je možné k nahliadnutiu do Oznámenia o zmene  „Inštalácia stáčacej stanice a potrubných trás MSVP, inštalácia potrubných trás pre stláčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP - zaslanie oznámenia o zmene“ (pozn.: správu kvôli jej veľkému rozsahu nie je možné zverejniť na úradnej tabuli.)
Do správy možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice, nám. sv. Michala 36/10A v úradných hodinách, po dobu 10 dní  od vyvesenia tohto oznámenia :
Pondelok:       8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Streda:            8,00 hod – 11,30 hod.,  12,00 hod. - 17,00 hod.
Štvrtok:          8,00 hod. – 11,30 hod., 12,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok:            8,00 hod. – 13,30 hod.

Príslušný orgán zverejnil Oznámenie na webovom sídle na adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-stacacej-stanice-potrubnych-tras-msvp-instalacia-potrubnych a súčasne je oznámenie zverejnené aj  na webovej stránke obce.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu do 10 pracovných dní od zverejnenia informácie. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Božena Krajčovičová
starostka obce

              

Na stiahnutie: oznámenie o zmene - Inštalácia stáčacej stanice...
                         verejná vyhláška (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 28. 8. 2017

Dátum zvesenia: 13. 9. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť