Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/312

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Martinovi Horváthovi

OcÚ/609/2018/312

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v obci Jaslovské Bohunice na návrh vlastníkov nehnuteľnosti Kataríny Lackovičovej a Petra Lackoviča  podľa § 7 ods. 1 písmeno  f)  zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej   republiky  a registri  obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt dňom  7. februára 2018
Martinovi Horváthovi, nar. 09.03.1999

Miestom nového trvalého pobytu je Obec Jaslovské Bohunice.

V Jaslovských Bohuniciach
Dňa 07.02.2018

Silvia Matovičová
referent ohlasovne


Na stiahnutie: zrušenie TP Martinovi Horváthovi (docx)

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 23. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť