Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/2839

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 05/2017 Územného plánu obce Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel oznamuje verejnosti, že v termíne

                         od 16. mája 2018    do 15. júna 2018  (vrátane)

bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 05/2017 Územného plánu obce Jaslovské Bohunice.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov 05/2017 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 05/2017 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v zákonnej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:
- na Obecnom úrade v Jaslovských Bohuniciach
- na webovej stránke obce ( www.jaslovskebohunice.sk).

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov 05/2017 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

 

Na stiahnutie: verejná vyhláška (pdf)
                         - Návrh riešenia územného plánu - Zmeny a doplnky ÚPO 5/2017 (pdf)
                         - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde -
                            tabuľka (pdf)
                         -  záväzná časť návrhu (pdf)
                         -  širšie vzťahy (pdf)
                         -  komplexný návrh (pdf)
                         -  doprava (pdf)
                         -  vodné hospodárstvo (pdf)
                         -  energitika (pdf)
                          - vyhodnotenie pf (pdf)
                         -  schéma záväzných častí a VPS (pdf)
                      
                          

                          
                          

 

 

 

 

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 16. 6. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť