Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/13/2018/2761

Rozhodnutie (verejná vyhláška) - I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Pitný vodovod - Revitalizácia Sídliska

Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie, nám bolo zaslané verejnou vyhláškou Rozhodnutie - I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Pitný vodovod - Revitalizácia Sídliska.
Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia rozhodnutia.

Na stiahnutie: rozhodnutie (pdf) - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - dažďová, splašková kanalizácia a
                          vodovod - Sídlisko

Vyvesené: 2. 5. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť