Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2967

Rozpočet na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 - návrh

Obec Jaslovské Bohunice spracovala rozpočet   na roky 2018-2020 v súlade s príslušnými  zákonmi  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 493/2011 Z.Z. všetky v platnom znení,  Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018.

     V zmysle ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec povinná pri návrhu rozpočtu predkladať  rozpočet v členení: plnenie za   predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky.

     Celkové rozpočty na roky 2018, 2019, 2020 sú  zostavené ako prebytkové, pričom schodok  v kapitálovom rozpočte roku 2018 je krytý nielen  prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu, ale i    zapojením  prostriedkov z rezervného fondu do príjmov.  Rozpočty na roky  2019 a 2020 sú v zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačné, nie sú pre obec záväzné. Súčasťou celkového rozpočtu obce sú i rozpočty  s rozpočtových organizácií obce :  
Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
Základná umelecká škola Jaslovské Bohunice
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Na stiahnutie: komentár k návrhu rozpočtu 2018-2020 (doc)
                          komentár k návrhu rozpočtu 2018-2020 (pdf)
                          rozpočet návrh 2018-2020 (xlsx)
                          programový rozpočet: program 1-5 (pdf)
                                                                  program 6-7 (pdf)
                                                                  program 8-14 (pdf)

Vyvesené: 25. 11. 2017

Dátum zvesenia: 11. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť