Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2964

Verejná obchodná súťaž - prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku

Obec Jaslovské Bohunice, zast. starostkou obce Boženou Krajčovičovou vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Uznesenia OZ č. 586/VII z 20.11.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:

1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory o výmere 15 m²  nachádzajúce sa na prízemí v budove „Zdravotného strediska a hospodárskeho pavilónu“, Sídlisko 337/15, parc. č. 258/10, k.ú. Bohunice v obci Jaslovské Bohunice.

2. Dôvod prenájmu:

Využite voľných nebytových priestorov

3. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

Minimálna cena za prenájom podlahovej plochy nebytových priestorov za rok je 7 €/1m²/rok bez energií spojených s nájmom v zmysle sadzobníka správnych poplatkov a cenníka služieb poskytovaných obcou schváleného uznesením  VI/64 zo dňa 17.03.2011 s účinnosťou od 01.04.2011.

Záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania.

4. Charakter činnosti:

služby pre obyvateľov

5. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala 36/10 A, 919 30  Jaslovské Bohunice, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 6.12.2017 do 11.00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEBYTOVÉ PRIESTORY V ZDRAVOTNOM STREDISKU – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

6.  Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
a) Presné označenie účastníka:
Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) Výška nájomného za 1 m²/rok
c) Účel nájmu
d) Dátum a podpis oprávnenej osoby
K ponuke je potrebné doložiť:

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

- výpis z OR resp. živnostenský list nie starší ako 3 mesiace

7. Vyhodnotenie predložených ponúk:
Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 7.12.2017. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku nájomného za 1m²/rok a splní všetky stanovené podmienky.
Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.
Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Jaslovské Bohunice -  tel. 033/55 710 27,  0907 779 975.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

 

V Jaslovských Bohuniciach

24.11.2017

                                                                                                        

 Božena Krajčovičová   
 starostka

 

Vyvesené: 25. 11. 2017

Dátum zvesenia: 11. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť