Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ/446/2017/2942

VZN č.107 - zmeny a doplnky č.4/2017 územného plánu obce Jasl. Bohunice

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a na základe samosprávnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 107  
zmeny a doplnky č.4/2017 územného plánu obce Jaslovské Bohunice

Na stiahnutie: VZN č. 107 (docx)

 

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia: 24. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť