Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Obec zverejní návrh nariadenia  najmenej na dobu 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva o nariadení. Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia:
- elektronicky na adrese obec@jaslovske-bohunice.sk,
- písomnou formou na adresu: Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice,
- osobne na adrese obecného úradu do zápisnice na sekretariáte obecného úradu.
Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá a musí byť z nej jasné o akú úpravu sa jedná - navrhnúť nový text, úpravu textu, jeho doplnenie, nahradenie, vypustenie, spresnenie a pod.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. Sú zverejnené aj na tejto webovej stránke obce v sekcii Platné VZN.


VZN platné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č.110 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb26.04.2018
VZN č.105, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA03.01.2018
VZN č.106 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Jasl. Bohunice03.01.2018
VZN č.107, zmeny a doplnky č.4/2017 územného plánu obce Jasl. Bohunice03.01.2018
VZN č.108 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 201803.01.2018
č. 104  o umiestňovaní volebných plagátov a zverejňovanie volebnej propagácie prostredníctvom iných médií na verejných priestranstvách a na území obce Jaslovské Bohunice14.10.2017
VZN č. 102 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA16.01.2017
VZN č.100, zmeny a doplnky č.3/2015 k Územného plánu obce Jaslovské Bohunice28.09.2016
VZN č. 98 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce08.07.2016
VZN č. 97 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 51 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce27.06.2016
VZN č. 96 - Požiarny poriadok obce18.04.2016
VZN č. 95 - o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jaslovské Bohunice14.03.2016
VZN č. 92 - o poskytnutí sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA07.09.2015
VZN č. 91 - o vykonaní miestneho referenda na území obce Jasl. .Bohunice22.08.2015
VZN č. 90 - mení a dopĺňa VZN č.36 – poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v znení VZN 43 a 7012.05.2015
VZN č. 89 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Jasl. Bohunice a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasl. Bohunice – pre rok 201506.03.2015
VZN č. 88 - o niektorých podmienkach vodenia psov na území obce Jaslovské Bohunice09.02.2015
VZN č. 86 - Prevádzkový poriadok pohrebísk29.11.2014
VZN č. 85 - Mení a dopĺňa VZN č.81 (byty)07.10.2014
VZN č. 82 - Zmeny a doplnky 2/2013 k Územnému plánu obce Jaslovské Bohunice15.05.2014
VZN č. 81 - O podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov01.05.2014
VZN č. 79 - Mení a dopĺňa VZN č.32 – názvy ulíc29.04.2013
VZN č. 76 - Určenie výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení – na rok 201310.12.2012
VZN č. 59 - O poskytovaní soc. služby – stravovanie, O poskytovaní … – úplné znenie31.08.2012
VZN č. 58 - Mení a dopĺňa VZN č.51 – poplatky v školstve31.08.2012
VZN č. 65 - O ochrane ovzdušia02.06.2012
VZN č. 74 - Mení a dopĺňa VZN č. 59 – poskytovanie soc. služby, stravovanie12.03.2012
VZN č. 51 - Výška mesačného príspevku na poplatky v školských zariadeniach – úplné znenie07.10.2011
VZN č. 73 - Mení a dopĺňa VZN č. 51 – poplatky v školstve21.09.2011
VZN č. 72 - Mení a dopĺňa VZN č. 42 – o premávke na pozem. komunikáciách27.06.2011
VZN č. 71 - Zásady hospodárenia s majetkom obce22.03.2011
VZN č. 70 - Mení a dopĺňa VZN č.36 – poskytovanie dotácií22.03.2011
VZN č. 68 - Mení a dopĺňa VZN č.32 – názvy ulíc17.05.2010
VZN č. 67 - Poskytovanie a úhrada za opatrovateľskú službu17.05.2010
VZN č. 64 - Mení a dopĺňa VZN č. 51 – poplatky v školstve15.12.2009
VZN č. 61 - Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu15.12.2009
VZN č. 49 - Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu08.04.2008
VZN č. 45 - Mení a dopĺňa VZN č. 42 – názvy ulíc12.09.2007
VZn č. 41 - O ochrane životného prostredia03.04.2007
VZN č. 42 - O premávke na pozemných komunikáciách, O premávke na … – úplné znenie02.04.2007
VZN č. 40 - Domový poriadok16.02.2007
VZN č. 36 - O poskytovaní dotácií – úplné znenie06.06.2006
VZN č. 27 - O poskytovaní jednorázových sociálnych dávok16.12.2003

VZN archív

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č.103 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Jasl. Bohunice a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasl. Bohunice na  rok 2017 a.... ruší VZN č.10903.01.2018
VZN č.101 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017  - ruší VZN č.10803.01.2018
VZN č. 66 - Podmienky propagácie počas volieb14.10.2017
VZN č. 99, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 94 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Jaslovské Bohunice a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasl. Bohunice na  rok 2016...02.01.2017
VZN č. 94 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ dieťa MŠ a dieťa MŠ a školských zariadení na území obce a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce navštevujúce CVČ mimo obce - ruší VZN02.01.2017
VZN č. 93 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 201601.01.2017
VZN č.30 - Požiarny poriadok - rušilo VZN 96 z 18.4.201603.05.2016
VZN č.87 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 201514.11.2014
VZN č.55 - prechod na menu € – rušilo uzn. VI/659 z 10.11.201410.11.2014
VZN č.84 – mení VZN 80 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Jaslovské Bohunice – rušilo VZN 8922.09.2014
VZN 83 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území20.06.2014
Dodatok č. 1 k VZN č. 78 + príloha17.12.2013
VZN č.80 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Jaslovské Bohunice – rušilo VZN 8913.12.2013
VZN č.78 - o miestnych daniach a poplatku + príloha15.12.2012
VZN č.77 - mení a dopĺňa VZN č.37 Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku – rušilo VZN 8615.12.2012
VZN č.69 - ktorým sa menilo VZN č. 33/2005 o miestnych daniach a poplatku za odpady – rušilo15.12.2012
VZN č.75 - mení a dopĺňa VZN č. 44 (držanie psov na území obce) – rušilo VZN 8814.06.2012
VZN č.63 - o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a MŠ, príloha č.1 (rtf) – rušilo VZN č. 94 zo 14.12.201515.12.2009
VZN č.62 - ktorým sa menilo VZN č. 33/2005 o miestnych daniach a poplatku za odpady – rušilo VZN 7815.12.2009
VZN č.24 - o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN č. 5414.01.2009
VZN č.37 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku – rušilo VZN 8601.01.2009
VZN č. 33/2005 k 1.1.2009 - úplné znenie - rušilo VZN 7801.01.2009
VZN č.56 - Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v ZŠ JB – rušilo VZN 95 zo 14.3.201629.12.2008
VZN č.54 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.24 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov29.12.2008
VZN č.53 - ktorým sa menilo VZN č. 33/2005 o miestnych daniach a poplatku za odpady – rušilo VZN 7803.12.2008
VZN č.48 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce12.12.2007
VZN č.46 - ktorým sa menilo VZN č. 33/2005 o miestnych daniach a poplatku za odpady – rušilo VZN 7812.12.2007
VZN č.44 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce12.09.2007