Obsah

Samospráva

Novinky

23.02.2017

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice v súlade so zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 457/VII zo dňa 13.2.2017 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra/ky obce Jaslovské Bohunice.

Detail

05.06.2015

Obec otvára Územný plán

Obec územným plánovaním rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Detail

28.10.2013

Poslanci majú svoje mailové schránky

Poslancom Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice boli zriadené pracovné e-mailové schránky. Ich adresy sú v tvare: poslanec_meno.priezvisko@jaslovskebiohunice.sk. Budú funkčné počas doby trvania ich mandátu. Po ukončení mandátu budú odstránené.

Detail

22.04.2012

Chceme mať čistejšiu obec

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla sa snažíme opraviť a upratať to, čo celý rok tej našej Zemi robíme. Čierne skládky, neporiadok a vodné toky a ich okolie zapratané všetkým možným aj nemožným. Nepomáhame však Zemi, ale hlavne nám, ľuďom. Pretože Zem tu bola aj bez nás, ale my bez čistej Zeme, vzduchu a vody by sme nemohli existovať.

Detail

04.10.2011

Zmluva na cesty a chodníky je podpísaná

Zmluva na cesty a chodníky je podpísaná

Detail