Obsah

12.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Detail

12.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Obec Jaslovské Bohunice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes-korších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Detail

12.09.2018

Oznámenie pre kandidátov k predvolebnej propagácii

V zmysle zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani § 16 a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a hnutiach v z.n.p. bol na plochách určených pre umiestňovanie plagátov rozčlenený priestor na ich umiestňovanie tak, aby bola zachovaná rovnosť priestoru pre každého kandidáta.

Detail

11.09.2018

Oznámenie o nástupe náhradníka na uvoľnené miesto poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice

Na základe písomného vzdania sa mandátu (podľa ust. § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslanca Ing. Vladimíra Pekára oznamujem v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p., že sa uprázdnil mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice. Starostka obce Jaslovské Bohunice v zmysle horeuvedeného ustanovenia zákona oznamuje nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice Ing. Mariána Vajdečku.

Detail

Najbližšie podujatia

31.10.2018

Fotosúťaž 2018

Fotosúťaž na rok 2018

Obec Jaslovské Bohunice vyhlasuje Fotosúťaž o zaujímavé ceny na tému: Slnko, voda, vzduch - Jaslovské Bohunice a okolie. Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriách, aby sa mohli zúčastniť aj deti, ktoré ešte nevedia fotiť. Uzávierka súťaže je 20.10.2018.

Detail