Obsah

21.02.2020

Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent pre výstavbu a stavebný úrad

Obec Jaslovské Bohunice hľadá samostatného odborného referenta pre výstavbu, životné prostredie a stavebný poriadok (stavebný úrad). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s pracovným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je možné podať na: Obecný úrad Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu v termíne do 15.03.2020.

Detail

05.02.2020

Ide o vaše zdravie a život

O opakujúcich sa pochybeniach chodcov, ale aj cyklistov, ktorí nedodržiavajú základné pravidlá správania sa pri ich pohybe po komunikáciách, čítame a počúvame denno-denne v správach. Obvodné oddelenie PZ Jaslovské Bohunice nás preto požiadalo o zverejnenie ich oznamu:

Detail

24.01.2020

Zmena v spôsobe platby za vodné a stočné

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.oznamuje, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie a to formou zálohových platieb. Zálohové platby budú vypočítané za predchádzajúce obdobie a zákazníci ich budú platiť v mesačných splátkach. TAVOS bude robiť odpočty 2x a to k 30.6. a k 31.12. príslušného roka, na základe čoho budú vystavené vyúčtovacie faktúry. Obecný úrad na základe tejto skutočnosti pristúpi k inej forme vyberania stočného od občanov. O spôsobe vyberania vás budeme včas informovať. ŽIADAME OBČANOV, ABY NA ZÁKLADE ZÁLOHOVÝCH PLATIEB NEPLATILI STOČNÉ.

Detail

24.01.2020

Odstávka elektriky

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, oznamuje Západoslovenská distribučná a.s. prerušenie dodávky elektriny 26.2. v čase od 08,00 do 10,00 hod. podľa jednotlivých ulíc ...

Detail